Ιεραρχία

Protozoa

Ciliophora


Η κίνηση στα Ciliophora γίνεται με βλεφαρίδες. Ένα μόνο είδος, το Balantidium coli, βρίσκεται στους χοίρους.

Sarcomastigophora

Τα Sarcomastigophora κινούνται με ψευδοπόδια ή μαστίγια και χωρίζονται σε δυο ομοταξίες: Sarcodina και Mastigophora.

Sarcodina


H κίνηση στα Sarcodina γίνεται με ψευδοπόδια. Τα είδη που βρίσκονται στους χοίρους είναι τα κάτωθι:

Entamoeba polecki

Endolimax nana

Iodamoeba buetchli

Mastigophora

Η κίνηση στα Mastigophora γίνεται με μαστίγια. Τα είδη που βρίσκονται στους χοίρους είναι τα κάτωθι:

Giardia lamblia

Chilomastix mesnili

Tritrichomonas suis

Trypanosoma simiae

Trypanosoma congolense

Apicomplexa (συν. Sporozoa)

Η κίνηση στα Sporozoa γίνεται με διολίσθηση. Τα μέλη αυτής της υποσυνομοταξίας πολλαπλασιάζονται ενδοκυτταρικά με μονογονική και αμφιγονική αναπαραγωγή είναι δε εφοδιασμένα με επάκριο σύμπλεγμα (apical complex) που υποβοηθάει στη διαπέραση του ξενιστή κυττάρου. Το σύμπλεγμα αυτό είναι ορατό μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τα είδη που βρίσκονται στους χοίρους χωρίζονται σε δυο κλάσεις: Coccidia και Piroplasmida.
Advertisements