Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων συνολικού επιλέξιμου κόστους έως 50.000 ευρώ και είναι στοχευμένη αποκλειστικά σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης (αντικατάσταση χειρονακτικής άμελξης με μηχανική).

Αποδέκτες:

 • Φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 60 ετώνκατά κύριο επάγγελμα αγρότες
 • Νομικά Πρόσωπα που έχουν νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο.

Όροι και προϋποθέσεις:

1. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να ανήκουν νόμιμα σε:

1.1. Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα οποία:

(α) είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αντλούν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Κατ΄ εξαίρεση, για τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας) το ανωτέρω ελάχιστο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25%.

(β) υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

(γ) δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

(δ) έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υποψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας

1.2. Νομικά Πρόσωπα που έχουν νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο.

2. Να διαθέτουν

2.1. άδεια λειτουργίας ή

2.2. βεβαίωση Δημάρχου ότι οι σταβλικές εγκαταστάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι προτεινόμενες επενδύσεις βρίσκονται εκτός ορίου οικισμού και πράξη χαρακτηρισμού από το οικείο Δασαρχείο για τον χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα

3. Να βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης μέσω της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων του τομέα της ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης ως συνέπεια του συνόλου των προτεινόμενων επενδύσεων. Η κατάδειξη της βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης θα γίνεται με τη χρήση προεγκεκριμένης μελέτης από το ΥΠΑΑΤ.

4. Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία με τουλάχιστον 150 αιγοπρόβατα, όπως το μέγεθος αυτό έχει δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2008 (ΟΠΕΚΕΠΕ).

5. Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν υπάρξει δικαιούχοι Σχεδίου Βελτίωσης κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρών καθεστώς.

6. Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν λάβει ενίσχυση μέσα από Σχέδιο Βελτίωσης κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρών καθεστώς.

Τι χρηματοδοτείται:

Αναλυτικά, επιλέξιμες επενδύσεις θα είναι υποχρεωτικά η αγορά αμελκτικής μηχανής και προαιρετικά:

 1. Η κατασκευή κτιρίου άμελξης και χώρου γάλακτος (ή εναλλακτικά η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε χώρο άμελξης – χώρο γάλακτος).
 2. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αμνοεριφίων.
 3. Η αγορά παγολεκάνης.
 4. Η αγορά γεννήτριας.
 5. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ζωοτροφών για τις ίδιες ανάγκες της μονάδας.
 6. Η αγορά και εγκατάσταση σιλό συνολικής χωρητικότητας μέχρι 40 κυβικών μέτρων.
 7. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού τύπου για ζωοτροφές.
 8. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού για τον χειρισμό των υγρών αποβλήτων της μονάδας.
 9. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού άμελξης και συντήρησης του γάλακτος.
 10. Δεν ενισχύονται, οι επενδύσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα, οι επενδύσεις απλής αντικατάστασης, ο ΦΠΑ, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και η αγορά εξοπλισμού πριν την ημερομηνία έγκρισης

Είδος και ύψος ενίσχυσης:

Μέσα από το παρόν πρόγραμμα, το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και η χορηγούμενη ενίσχυση.

Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται:

 • με βάση τον διαχωρισμό των επιλέξιμων προσώπων ανάμεσα σε Νέους Γεωργούς και σε λοιπά πρόσωπα
 • με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων ή την έδρα των νομικών προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό τους

Δικαιούχος

ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Μικρό Νησί του Αιγαίου Πελάγους

Υπόλοιπη Χώρα

Περιοχές Ορεινές, Μειονεκτικές, περιοχές Natura 2000 και περιοχές οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Κανονική Περιοχή

Νέος γεωργός κατά την έννοια του παραρτήματος Ι

75%

60%

50%

Λοιπά πρόσωπα

50%

40%

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ :

http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/entharrunsi-ependuseon-mikrou-kostous-se-georgikes-ekmetalleuseis-mikra-sxedia-veltiosis

Advertisements