Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεύθυνε στην Ελλάδα επίσημο αίτημα σε ό, τι αφορά την άρνηση της χώρας να εξετάσει αιτήσεις αναγνώρισης των πτυχίων κτηνιάτρου που αποκτώνται σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (2005/36/ ΕΚ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 8 Οκτωβρίου, το επίσημο αυτό αίτημα λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης » που αποτελεί τη δεύτερη φάση της διαδικασίας παράβασης βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών , η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι καταγγελίες

Σύμφωνα με την Επιτροπή, από τις καταγγελίες που της υποβάλλονται προκύπτει ότι οι ελληνικές αρχές αρνούνται να εξετάσουν αιτήσεις αναγνώρισης των διπλωμάτων κτηνιάτρου, σύμφωνα με την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Αντί να επιτρέπουν την πρόσβαση στο επάγγελμα, οι ελληνικές αρχές απαιτούν από τους καταγγέλλοντες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου κτηνιάτρου και επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, να υποβληθούν σε γραφειοκρατικές και βραδείες διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στην Ελλάδα. Επί πλέον, μπορεί να μη δοθεί η ευκαιρία στα άτομα που πιθανόν θα προσέφευγαν στις υπηρεσίες των κτηνιάτρων αυτών, να επωφεληθούν από την εμπειρία τους.

Η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των διπλωμάτων των κτηνιάτρων. Οι ελληνικές αρχές που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ενημέρωσαν την Επιτροπή απαντώντας στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή, ότι το εν προκειμένω ζήτημα επρόκειτο να διευθετηθεί ενόψει της επικείμενης μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, η Επιτροπή οδεύει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας παράβασης , το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει την Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου .

Στα δικαστήρια η συνέχεια

Με την μη τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα επαγγελματικά προσόντα υπάρχει κίνδυνος τα άτομα που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προσόντα, να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός τους σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, αποκλείοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο , τα κράτη μέλη περιορίζουν τις δυνατότητες που έχουν οι δικοί τους πολίτες και επιχειρήσεις να επιλέξουν ειδικευμένα άτομα από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να προσφέρουν υπηρεσίες στην επικράτειά τους

Σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προσφύγει δικαστικώς – διαδικασία παράβασης – κατά κράτους μέλους, το οποίο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει των κανόνων της ΕΕ. Οι διαδικασίες παράβασης αποτελούνται από τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο , το κράτος μέλος λαμβάνει επίσημη προειδοποιητική επιστολή στην οποία πρέπει να απαντήσει εντός δύο μηνών. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ , η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη . Και πάλι το κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να απαντήσει. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση , η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Μπορεί επίσης να ζητήσει την επιβολή χρηματικού προστίμου από το Δικαστήριο στην ενεχόμενη χώρα, εάν αυτή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Advertisements