Category: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/2d5c45f5-250c-4ead-a7f0-51a69d5c56a8/image%5B0%5D?width=160&aspectRatio=1

 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα πληρωθούν προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς μέσα στον Οκτώβριο, με πιο πιθανές ημερομηνίες, τις ημέρες μετά τις 25 του μήνα.

Το 2010 η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης δόθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ενώ το συνολικό ποσό είχε εξοφληθεί μέσα στο Δεκέμβριο του 2010.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος πληρωμής και οι ελέγχοι της επιχορήγησης των δράσεων της «Αντικατάστασης κυψελών») και της «Οικονομικής στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» καθορίζει απόφαση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 580/Β/13-4- 2011।

Πρόκειται για την με αριθμό 153181 απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιχορηγούνται οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για την αγορά κυψελών αντικατάστασης και οι μελισσοκόμοι, κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου με τουλάχιστον 150 παραγωγικά μελίσσια, για την κάλυψη ποσοστού των εξόδων μετακίνησης των μελισσιών τους.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής:

Δράση «Αντικατάσταση Κυψελών»: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης οι οποίοι φέρουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 370910/14−5−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «καθιέρωσης Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1της ΚΥΑ , εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται.

Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα «επαγγελματίες αγρότες» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 Παρ. 1α του Ν. 3874/2010, ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον εκατόν πενήντα παραγωγικά μελίσσια, oι οποίοι φέρουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 370910/14−5−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Καθιέρωσης Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση (υπόδειγμα 1), εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 4.1 της παρούσας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Για την δράση «Αντικατάστασης Κυψελών» επιλέξιμες δαπάνες είναι ο εμβρυοθάλαμος κυψέλης τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με βάση κινητή ή σταθερή, καπάκι τύπου Standard ή Αυστραλίας, τα αντίστοιχα πλαίσια, συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση. Οι κυψέλες μπορεί να διαθέτουν κινητή ή σταθερή βάση κατ’ επιλογή του δικαιούχου. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης ανά κυψέλη, καθορίζεται μέχρι του ποσού των 27,5 ευρώ και ενισχύεται το 80% της επιλέξιμης δαπάνης.

Για την δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση μετακίνησης, με τη χρήση ιδιόκτητων (Φ।Ι।Χ।) μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (προμήθεια καυσίμων, διόδια κ.λπ.) ή φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) (φορτωτικές), και οχηματαγωγών πλοίων (εισιτήρια φεριμπότ) τουλάχιστον πενήντα μελισσιών από το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή :

http://178.77.78.247/content-api/paseges/contentObject/b4f3e0bd-da95-4d2b-aade-54e96c737ec8/attachedFiles

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Επιπλέον κονδύλια 12,6 εκατομμύρια ευρώ για τη χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης στους παραγωγούς, που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος εξασφάλισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίιμων.

Αυτό έκανε γνωστό στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχάλης Καρχιμάκης και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε, μάλιστα, στο τελικό στάδιο της πρότασης, την οποία αναμορφώνουμε και εντός των επόμενων ημερών θα υποβληθούν αιτήσεις, για τη στήριξη των κτηνοτρόφων σε εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τα ποιοτικά παρακρατήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριε συνάδελφε, η αιγοπροβατοτροφία θα λαμβάνει για τα προσεχή χρόνια 26,2 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, αντί για 12,6 εκατομμύρια ευρώ, όπως είχε προγραμματιστεί σε παρελθόντα έτη».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Σειρά κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από τις 24 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και οι εκπρόσωποι όλων των αγελαδοτροφικών οργανώσεων της χώρας. Σκοπός είναι να διαμαρτυρηθούν για την απαράδεκτη μεθόδευση της αναβολής της αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης, και να ευαισθητοποιήσουν το Ελληνικό κοινό στην απορρόφηση φρέσκου νωπού αγελαδινού γάλακτος που παράγεται στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΚ και όλων των αγελαδοτροφικών οργανώσεων της χώρας, που βρέθηκαν στις 10 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, αναφέρουν τα εξής:

«Καταγγέλλουμε ότι αποτελεί καταστροφικό πλήγμα για την ελληνική γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφεία, η αναβολή με ενδεχόμενη ματαίωση της εφαρμογής του μέτρου της αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος και της προέλευσης των συστατικών του, στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η «ύποπτη» αναβολή για ακόμα μια φορά του κρίσιμου αυτού θέματος στις 31 Οκτωβρίου μια ημέρα πριν αρχίσει να ισχύει η αγορανομική διάταξη χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή μας και το παρασκήνιο που έχει διαρρεύσει δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στους Έλληνες γαλακτοπαραγωγούς-αγελαδοτρόφους και γενικά στους γαλακτοπαραγωγούς της χώρας.

Γι αυτό αποφασίστηκε να προβούμε σε σειρά κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από της 24 Νοεμβρίου 2009 στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης και να ευαισθητοποιήσουμε το Ελληνικό κοινό στην απορρόφηση φρέσκου νωπού αγελαδινού γάλακτος που παράγεται στη χώρα μας».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση τονίζει πως «Ο έλληνας καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα να γνωρίζει την προέλευση του γάλακτος που δίνει στα παιδιάτου»

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι:

Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Σύλλογος αγελαδοτρόφων Πενταλόφου

Σύλλογος αγελαδοτρόφων Λάρισας

Πανελλήνιος αγελαδοτροφικός σύλλογος

Ένωση φυλής Χολσταιν

Σύλλογος αγελαδοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας

Σύνδεσμος παραγωγών Βιβάρτια

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Σημαντικά για την ελληνική αλιεία θέματα εξασφαλίστηκαν κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διμερών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λουξεμβούργο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις της υπουργού κας Κατερίνας Μπατζελή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμέσου του αρμοδίου Επιτρόπου, k. Borg, συναίνεσε ώστε :

– «Να μην επιβαρυνθεί η μικρή παράκτια αλιεία με πρόσθετες υποχρεώσεις, που θα προέκυπταν από τον νέο κανονισμό, χωρίς ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη.

-Να είναι προαιρετική η χρήση των νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικύρωσης δεδομένων (σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS, σύστημα εντοπισμού σκαφών VDS).

-Να προωθήσει στις διεθνείς και διμερείς σχέσεις της Ε.Ε. με Τρίτες χώρες, τη θέσπιση ισότιμων υποχρεώσεων ώστε να διασφαλίζονται οι όροι ανταγωνισμού, κατά την άσκηση του ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας.

-Να θεσπίσει κίνητρα για τους αλιείς, στο πλαίσιο προγραμμάτων για την προστασία των αποθεμάτων και του περιβάλλοντος, κατά την προσεχή Αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

Όσο για το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε., μετά από ολονύκτια συνεδρίαση, υιοθέτησε τον Κανονισμό για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου που θα διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, θέμα που όπως τονίστηκε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν είναι μόνο οικονομικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, υπάρχει και πλήθος θεσμικών ανεπαρκειών που όχι μόνο εμποδίζουν την ανάπτυξής της αλλά την οδηγούν σε συρρίκνωση. Πρόκειται για ζητήματα άμεσης προτεραιότητας που θα κληθεί η νέα βουλή, όπως αυτή θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, να αντιμετωπίσει χωρίς το «άλλοθι» της άγνοιας αφού οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι μερίμνησαν να ενημερώσουν προεκλογικά όλα τα κόμματα.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική πρόσκληση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, συνάντηση των επικεφαλής των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης με τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των κομμάτων, όπου τους ανέπτυξαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία, αλλά και τα αιτήματα του κλάδου τους.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου και μετείχαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων καθώς και υποψήφιοι βουλευτές από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Όπως ήταν εαναμενόμενο, όλοι εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους στα αιτήματα των κτηνοτρόφων, τα οποία χαρακτήρισαν δίκαια. Τόνισαν ακόμα ότι ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας της Κρήτης και χρειάζεται υποστήριξη και ενθάρρυνση. Μένει βέβαια οι καλές προθέσεις όλων να αποδειχθούν και στην πράξη.Όσων αφορά τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, όπως παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου και τους υπόλοιπους εκπροσώπους, εν συντομία, έχουν ως εξής:

 • Αποζημίωση 15 € ανά αιγοπρόβατο στα πλαίσια του πακέτου των 500 εκατ. € κατ’ εξαίρεση στην Κρήτη και τις νησιωτικές περιοχές της χώρας λόγω ιδιαιτεροτήτων.
 • Άμεση προκαταβολή κτηνοτροφικών επιδοτήσεων.
 • Άτοκη αναστολή όλων των κτηνοτροφικών χρεών (ληγμένων και άληκτων δόσεων) για τρία χρόνια σε όλες τις τράπεζες και αποπληρωμή σε δέκα χρόνια με χαμηλό επιτόκιο με την κάλυψη και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
 • Θεσμοθέτηση ανεκτού Τιμοκαταλόγου για το κόστος αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων με έδρα της μονάδας είτε την υπαίθρια μάντρα είτε με την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτισμάτων. Παράταση του χρόνου νομιμοποίησης για τα αυθαίρετα. Απλοποίηση των διαδικασιών μειώνοντας ταλαιπωρία χρόνο και κόστος. Αντιμετώπιση των αγκυλώσεων που προκύπτουν από τους υπερβολικούς χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους για την αιγοπροβατοτροφία της εκτατικής και ημιεσταυλισμένης μορφής η οποία προκαλεί ελάχιστους ρύπους στο περιβάλλον.
 • Όλοι οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης και οι χέρσες εκτάσεις συνολικά να υπολογιστούν ως επιλέξιμες εκτάσεις στην ενεργοποίηση των κτηνοτροφικών δικαιωμάτων του 2009.
 • Να μειωθεί το όριο πυκνότητας βόσκησης σε όλες τις επιδοτήσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν περισσότερες εκτάσεις σε αυτές.
 • Μεσαίου τύπου σχέδια βελτίωσης κτηνοτροφικής κατεύθυνσης στα 100.000€ με δέσμευση πιστώσεων για την Κρήτη λόγω ελλείψεως άδειων.
 • Χρηματοδότηση του ΣΕΚΝΗ για την κατοχύρωση των παρακάτω ντόπιων παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων (Ξυνόχονδρος- Κεφαλοτύρι- Τυροζούλι- Αθόγαλο- Κεφαλογραβιέρα – Ανθότυρος ξηρός & νωπός – Γαλομυζήθρα και Σφήνα ως ΠΟΠ και Π.Γ.Ε καθώς και του αιγοπρόβειου κρέατος της Κρήτης.
 • Ίδρυση στη Κρήτη, κέντρου γενετικής βελτίωσης, σχολών τυροκομίας, κρέατος και εκδοροσφαγέων.
 • Θεσμικό πλαίσιο για Ομάδες Παραγωγών στη συμβατική κτηνοτροφία.
 • Εξηλεκτρισμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα πρότυπα της Ιταλίας με μέγιστη συμμετοχή στα 1.000€ – Ενισχυμένα κίνητρα για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Δέσμευση πιστώσεων στο μέτρο 1.2.3 για μικρές επενδύσεις στη μεταποίηση του γάλακτος (τυροκομεία οικογενειακής εκμετάλλευσης).
 • Επιστροφή Φ.Π.Α στο 15% επί της αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.

Δημοσιοποίηση της μελέτης «Ζέρβα» για τη βιωσιμότητα της Κρητικής αιγοπροβατοτροφίας.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Στις 6 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκε ο πολυαναμενόμενος κανονισμός που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών.

Με τον εν λόγω κανονισμό τροποποιείτε ο καν. 889/08 και καθορίζονται ποιες μονάδες υδατοκαλλιέργειας μπορούν να προβούν στο βιολογικό τρόπο εκτροφής, τι απαιτείται για τη λειτουργία τους, ποιος πρέπει να είναι ο εξοπλισμός τους και ποιες πρακτικές πρέπει να τηρούν στην παραγωγή τους.

Έτσι θα πάψουν πλέον να υπάρχουν και οι όποιες ασάφειες και παραλείψεις υπήρχαν μέχρι σήμερα στην αγορά βιολογικών ψαριών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πλήρες κείμενο του κανονισμού στην ιστοσελίδα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:EL:PDF

___________________________________________________

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Διευθυντής Ανάπτυξης

———————————————————————
QWays-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε
ΕΛ-04-ΒΙΟ

Φορέας Ελέγχου & Πιστοποίησης Προϊόντων
και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Στις τιμές του 1993 έχουν επανέλθει οι τιμές παραγωγού για το αγελαδινό γάλα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές και αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις COPA και COGECA.H κατάσταση αυτή, όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των δύο οργανώσεων, δεν μπορεί ….. να συνεχιστεί και γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνουν οι COPA και COGECA συγκαταλέγονται και ενίσχυση της κατανάλωσης αγελαδινού γάλακτος στα κράτη μέλη, καθώς και η εξασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στην γαλακτοκομική αγορά.

ΠΗΓΗ : AGROCHANNEL

Στα 3 ευρώ ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται η επιχορήγηση από το πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2010, όπως προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, διατίθεται ποσό ύψους 1.607.430 ευρώ για την στήριξη των μελισσοκόμων και καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη σε 3 ευρώ.

Επίσης υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό κ. Παπαδόπουλο, ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται να διατεθεί ποσό ύψους 5.600.000 ευρώ για ενέργειες και προγράμματα του κλάδου της μελισσοκομίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων την τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων και την καταπολέμηση του βαρρόα, παρασίτου που μολύνει τις αποικίες μελισσών.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ